Ý nghĩa Như Lai thập hiệu

A Di Đà Phật _()_Kính thưa quý Pháp hữu...vì một số Phật tử tụng Kinh thường gặp Như Lai Thập Hiệu, không hiểu ý nghĩa 10 hiệu Phật, vì vậy Trí Giải xin chia sẻ Đại chúng về 10 danh hiệu Phật được tóm tắt trong 10 khổ thơ sau: Kính chúc quý vị chia sẻ an lạc...chỗ nào đọc không hiểu thì comment hỏi Trí Giải giải thích vì trong này thuật ngữ Phật học nhiều....khi tóm tắt thơ chỉ viết ngắn gọn dễ nhớ


Như Lai Thập Hiệu


Thập hiệu Như Lai, ý nghĩa hay
Ba đời chư Phật, mười hiệu này
Danh xưng mỗi Phật, đều riêng biệt
Trình bày ý nghĩa, ở dưới đây
1. Như Lai (Tathāgata)


Như là thể tánh, “Chân Như” đây
Lai nghĩa đến đi, hạnh nguyện Ngài [1]
Như như bất động, “Như Lai Tánh” [2]
Lai thành Chánh giác, nghĩa Như Lai [3]


2. Ứng Cúng (Arhat =La-Hán )


La-Hán, Như- Lai, hết não phiền
Đủ đầy phước trí nhị trang nghiêm
Như Lai đoạn tận, vòng sinh tử,
Trời người Ứng cúng, phước gieo duyên


 3. Chánh Biến Tri (Samyak-sambuddha)Chánh là đúng đắn, ở trong đời
Vạn pháp do tâm biến khắp nơi
Trí tuệ Như-Lai, thấu pháp giới
Chỉ bày chánh Pháp, liễu tri người


4. Minh Hạnh Túc (Vidyā-carana-sampanna)


Minh nghĩa sáng suốt, Phật tâm mình [4]
Hạnh là phước đức, trí huệ sinh
Túc là đầy đủ, phước và trí
Phước, trí nhị nghiêm, Phật độ sinh


5. Thiện Thệ (Sugata)


Thiện là cội gốc, muôn điều lành
Thệ nguyện Đạo thành, độ chúng sanh
Như Lai là bậc Nhất thiết trí [5]
Độ sanh viên mãn, chứng Niết-bàn


6. Thế Gian Giải (Loka-vid)


Thế gian đau khổ, mãi luân hồi
Giải mở chân lý, tâm chiếu soi
Thấu rõ ba đời, trong các cõi
Niết bàn-sinh tử tại tâm thôi


7. Vô Thượng Sĩ (Anuttara)


Vô thượng Bồ đề, tối thắng Ngài
Không ai có thể sánh Như Lai
Mọi người thường gọi, tên Đạo [6]
Thuyết Pháp độ sinh, thoát trần ai


8. Điều Ngự Trượng Phu (S.Purusa-damya-sārathi)


Thành Đạo Bồ đề, ở cõi trần
Điều phục não phiền, ở nơi tâm
Chế Ngự ma quân, Ngài thành Đạo
Trượng Phu thành tựu, bậc Thánh nhân


9. Thiên Nhơn Sư (S.Sāstā deva-manusyānām)


Phật thuyết pháp môn, để chiếu soi
Trời người tu tập, thoát luân hồi
Tôn xưng danh hiệu, lòng thành kính
Bậc Thiên-Nhân-Sư, của mọi loài


10. Phật-Thế Tôn (Buddha-Bhagavat)


Phật hiện ra đời, thuyết pháp môn
Để trừ phiền não, khổ không còn
Thế gian tu tập, lìa sinh tử
Tôn kính danh hiệu, Phật Thế TônThích Trí Giải


Kính Mừng Phật Đản
PL 2555 DL 10-05-2011


Chú Thích:
Đôi khi Như Lai Thập Hiệu này, trong các kinh luận cũng có trường hợp gộp chung Thế Gian Giải và Vô Thượng Sĩ thành một hiệu, hoặc gộp Vô Thượng Sĩ và Điều Ngự Trượng Phu thành một hiệu…
[1] Lai nghĩa đến đi hạnh nguyện Ngài: ý nói Như Lai thị hiện đến cõi đời này thuyết Pháp độ sanh khi hoàn thành viên mãn, Ngài nhập Niết Bàn (đi) đó là theo hạnh nguyện độ sinh của Ngài,
[2], [3] Như Lai là "như như bất động, lai thành chánh giác", là tự như, sẵn có từ ngàn xưa. Như Lai Tạng Tánh cũng tức là Phật tánh vậy.
[4] Phật Tâm=Như Lai có đầy đủ Tam minh: (Thiên nhãn minh, Túc mạng minh, Lậu tận minh)
[5] Nhất thiết trí (一切智), trí huệ hiểu biết tất cả
[6] Sĩ : Sĩ - Đạt-Đa: Tên riêng của Ðức Phật là Sĩ-đạt-đa Cồ-đàm (Siddhattha - Gotama). Tuy nhiên, ngày nay có rất ít người dùng tên gọi nầy. Chúng ta thường gọi Ngài là Ðức Phật, hoặc Ðức Phật Cồ-đàm.Tags: , , ,

Thích Trí Giải

Quý Đọc giả thân mến! Website là một phương tiện truyền thông tiện lợi cho việc truyền bá giáo lý, và giao lưu trao đổi kiến thức Phật học. Vì vậy khi quý vị đọc bài hoan hỷ gởi lời nhận xét dưới bài viết đóng góp ý kiến xây dựng, hoặc thắc mắc điều gì viết comment hỏi, BBT Ngưỡng Quan sẽ hồi âm trong thời gian sớm nhất. Những bài viết trong NGƯỠNG QUAN không cần giữ bản quyền. Nếu quý đọc giả cảm thấy yêu mến đăng lại với điều kiện nghi rõ tên tác giả và để lại một đường link bài viết gốc đầy đủ. Kính mong quý đọc giả lưu tâm, kính tri ân. Thích Trí Giải

0 bình luận:

Hướng dẫn cách viết bình luận

:) :-) :)) =)) :( :-( =(( :d :-d